Privacy Statement

Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Houten Vloeren Paleis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Houten Vloeren Paleis internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Houten Vloeren Paleis internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Houten Vloeren Paleis internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Houten Vloeren Paleis ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Houten Vloeren Paleis zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Houten Vloeren Paleis , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Houten Vloeren Paleis internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Houten Vloeren Paleis verwerkt deze gegevens teneinde:

de Houten Vloeren Paleis internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
de Diensten die via de Houten Vloeren Paleis internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
de dienstverlening van Houten Vloeren Paleis, al dan niet via de Houten Vloeren Paleis internetsite te optimaliseren.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Houten Vloeren Paleis internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Houten Vloeren Paleis uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Houten Vloeren Paleis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Houten Vloeren Paleis internetsite bent. Houten Vloeren Paleis gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Houten Vloeren Paleis internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Houten Vloeren Paleis kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Houten Vloeren Paleis internetsite.

De Houten Vloeren Paleis internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Houten Vloeren Paleis internetsite. Houten Vloeren Paleis houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Houten Vloeren Paleis internetsite.

Welke Cookies gebruiken wij?

Google Analytics
Via onze website worden na uw toestemming cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook
Deze website plaatst na uw toestemming een cookie van Facebook zodat wij onze advertenties op Facebook kunnen verbeteren. Lees hier meer over het cookiebeleid van Facebook.

Tawk.to
U kunt met ons communiceren door middel van de chat. Wij gebruiken hiervoor cookies van Tawk.to. Zonder deze cookies is het niet mogelijk om de chatfunctie te gebruiken.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Houten Vloeren Paleis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Houten Vloeren Paleis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Houten Vloeren Paleis kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Houten Vloeren Paleis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Houten Vloeren Paleis raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Houten Vloeren Paleis Internetsite, kunt u contact opnemen via info@houtenvloerenpaleis.nl